. با سلام، شركت پویاپردازان شوش با شماره ثبت 833 فعالیت خود را از اواخر سال 1387 در زمینه تولید نرم‌افزار آغاز نمود. و اینك پس از چند سال تلاش در زمینه ارائه محصولاتی كارآ و مفید، چشم‌اندازی روشن و پر از موفقیت را در برنامه كاری خود ثبت نموده و امید دارد خریداران و مشتریان با انتقال پیشنهادات سازنده خود این چشم انداز روشن را دست یافتنی‌تر نمایند. به امید خودكفایی همه جانبه نرم‌افزاری در تمام حوزه‌ها.... > لیست محصولات و قیمتها را می‌توانید از قسمت صفحات جانبی دانلود نمایید. > ایمیلهای شركت: mansoorp82@yahoo.com - mansoorp82@gmail.com > همراه: 09166460958 > واتساپ: 09166460958 > کانال تلگرام: Pooyapardazan1@ http://pooya-pardazan.ir 2020-12-04T08:22:57+01:00 text/html 2020-06-18T16:38:05+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار حسابداری مدارس غیر دولتی پویا پرداز http://pooya-pardazan.ir/post/67 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361750418/2_copy.jpg" alt="" width="486" vspace="0" hspace="0" height="766" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><a href="http://s6.picofile.com/file/8388020618/Pooyapardaz_trial_ramz_1_.zip.html" target="_blank" title=""><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">دانلود نسخه آزمایشی</font></div></a><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s9.picofile.com/file/8326280068/tozihat.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود تصاویر و توضیحات برنامه فوق</a><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold">قیمت 2.000.000 تومان</font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"></font></font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2019-11-08T09:16:07+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار صدور فاكتور http://pooya-pardazan.ir/post/40 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">نرم افزار صدور فاكتور بهترین گزینه برای كسانیكه از طرفی میخواهند مشخصات مشتریان، فاكتورها، لیست كالاهای هر فاكتور، اقساط پرداختی مشتری، چاپ رسید دریافت وجه و چاپ فاكتور را در یك نرم افزار داشته باشند و از طرف دیگر نمی‌خواهند هزینه زیادی بابت نرم افزار پرداخت كنند و در واقع یك نرم افزار جمع و جور و كارا و مفید اما ارزان قیمت می‌خواهند.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" color="#FF6666">امكانات نرم افزار صدور فاكتور:</font><br></font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#993399"><b>ثبت مشخصات مشتری:</b></font> </font></font><b><font face="Mihan-IransansLight">ثبت نام، نام ضامن، نوع ضمانت، تلفن و آدرس مشتری در لیست مشتریان</font></b></font><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#993399">ثبت حساب مشتریان:</font></b> <b><font face="Mihan-IransansLight">ثبت فاكتورها، كالاهای هر فاكتور، تخفیفات، مبلغ كل حساب، مبالغ رسیده و باقیمانده حساب هر مشتری</font></b></font><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#993399">ثبت اقساط پرداختی مشتری: </font><b><font face="Mihan-IransansLight">ثبت مبلغ، تاریخ، نام شخص پرداخت كننده و توضیحات مربوط به هر پرداخت</font></b></font><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansLight" color="#993399"><font face="Mihan-IransansBold">لیست كالاها: </font></font><b><font face="Mihan-IransansLight">ثبت نام كالا و قیمت فروش مربوط به هركالا در لیست انبار با امكان تغییر یا حذف</font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-IransansBold" color="#993399">جستجو: </font></font><b><font face="Mihan-IransansLight">جستجوی مشتری بر اساس نام یا كد مشتری یا شماره فاكتور</font></b></font><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-IransansBold" color="#993399">چاپ فاكتور:</font></font><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-IransansBold" color="#993399"> </font>امكان چاپ فاكتور به دو صورت تكی و كلی. تكی عبارت است از چاپ فاكتور فعلی و كلی یعنی چاپ كل فاكتورهای مشتری و اقساط پرداختی در انتهای آن با ذكر مبلغ باقیمانده حساب<br></font></b></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#993399">محاسبه اقساط و سود آنها:</font><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font color="#993399"> </font>با وارد کردن مبلغ نقد و پیش پرداخت و تعداد قسط، برنامه بصورت دقیق قسط بندی کرده و جدول پرداخت قسط و دفترچه اقساط قابل چاپ تنظیم میکند.<br></font></b></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-IransansBold" color="#993399">چاپ رسید مشتری:</font></font><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-IransansBold" color="#993399"> </font>امكان چاپ رسید دریافت وجه از مشتری با قید تمام اقساط دریافتی و باقیمانده حساب مشتری</font></b></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#993399">چاپ جدول اقساط مشتری:</font> </font><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">چاپ جدولی شامل تاریخ و شماره اقساط پرداخت شده و پرداخت نشده و جمع و ...</font></b></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><font size="3">رمز ورود: </font></font><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight">امكان تعریف رمز ورود كاربر و تغییر آن</font></b></font></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></font></font></b></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#FF6666">چاپ گزارش:</font><br><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font color="#6666CC">گزارش از تمام مبالغ پرداختی مشتری از تاریخ دلخواه تا تاریخ دلخواه و چاپ آن</font></font></b><br><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font color="#6666CC">گزارش اقساط معوق</font></font></b><br><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font color="#6666CC">گزارش کل حساب یک مشتری</font></font></b><br></div><div align="justify"><font color="#6666CC"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">گزارش سودهای دریافتی از اقساط از تاریخ دلخواه تا تاریخ دلخواه و چاپ آن</font></b></font></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">امکانات جانبی مفید:</font><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">ارسال پیامک به مشتریان:</font><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font color="#009900"> </font>امکان ارسال پیامک از دو طریق اینترنت و سیمکارت به سه روش لیست اقساط معوق، لیست اقساطی که فردا باید پرداخت شوند و یا لیست کل مشتریان.<br></font></b></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#009900">یادداشت و یادآوری:</font><b><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#009900"> </font>ثبت متن بادداشت و یادآوری آن در تاریخ دلخواه توسط برنامه</font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#009900">تغییر ظاهر برنامه:</font><b><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#009900"> </font>20 پوسته زیبا جهت تغییر دادن ظاهر برنامه بر اساس سلیقه كاربر</font></b></font><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#009900">پشتیبانگیری خودکار:</font><b><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#009900"> </font>پشتیبانگیری خودکار از تمام اطلاعات ثبت شده برنامه در مسیری که قبلا در تنظیمات توسط کاربر تعریف شده است.</font></b></font><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><font face="Mihan-IransansBold">تغییر تصویر زمینه صفحه اول:</font></font><b><font face="Mihan-IransansLight"> امكان تغییر تصویر زمینه برنامه توسط كاربر</font></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#33CC00">قیمت: <font color="#330033"><u>100,000</u></font> تومان</font><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> <font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s3.picofile.com/file/8374578642/Factor_1_2_0.mp4.html" target="_blank" title="">دانلود فیلم از محیط برنامه فوق</a>&nbsp;</font>&nbsp; <font face="Mihan-IransansBold" color="#9999FF">حجم:12 MB</font><br></font></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> </font></b></font></font><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://s5.picofile.com/file/8374583168/Factor_1_2_0.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود فایل PDF تصاویر محیط برنامه</a></font></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://pooya-pardazan.ir/extrapage/kharid" target="_blank" title="">نحوه خرید محصول فوق</a></font></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font><br></font></b> </font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-10-12T03:32:12+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار چاپ وکالتنامه بانک رفاه http://pooya-pardazan.ir/post/63 <div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> با سلام</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">نرم افزار حاضر به سفارش فروشگاه فرهنگیان جهت پر کردن سیستمی وکالتنامه کسر اقساط از مستمری بگیران و بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی طراحی و تحویل مشتری داده شده است. <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">امکانات:</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> چاپ وکالتنامه بین فروشگاه و بانک رفاه در سه نسخه</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </font>محاسبه مبلغ قسط، کارمزد و سود اقساط بر اساس درصد مشخص شده</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </font>یکسان کردن خودکار اقساط در مواقعی که مبلغ قسط روند نمیشود<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> دانلود ویدئویی از محیط داخلی برنامه حجم: 12MB<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> </font>دانلود تصاویری از محیط برنامه بصورت PDF<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s3.picofile.com/file/8374630692/vekalatname_new.jpg" alt="" width="649" vspace="0" hspace="0" height="364" border="0" align="bottom"></font></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8352403976/vekalatname2.jpg" alt="" width="580" vspace="0" hspace="0" height="314" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC">قیمت : 50 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><a href="http://pooya-pardazan.ir/extrapage/kharid" target="_blank" title="">نحوه سفارش</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"></font><br></div></div> text/html 2019-10-05T00:55:49+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار ثبت شهریه در مهد كودك، پیش دبستانی و دبستان http://pooya-pardazan.ir/post/30 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif][if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><font size="4"><span style="font-family:&quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="6" face="Mihan-IransansBold"><b>نرم افزار مدیریت مهد و پیش دبستانی</b></font><br></span></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font size="4"><span style="font-family:&quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">این نرم افزار جهت ثبت اسامی دانش آموزان در مهدكودك، پیش دبستانی یا دبستانها و همچنین پرداختیهای آنان و چاپ رسید میباشد. <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(0, 153, 0);"><font size="4"><b><span style="font-family:&quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">امكانات <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#FFFF33">نسخه 10 </font></span>:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL">امكان ثبت مشخصات دانش آموز از جمله: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، كد ملی، نام پدر، تاریخ تولد، سطح آموزش (مهد، پیش دبستانی یا دبستان)، نام كلاس،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>عكس، تلفن، همراه و آدرس و ...</span></font></b></p><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL">امكان ثبت مبالغ پرداختی دانش آموز با ثبت عناوین: مبلغ، موضوع (شهریه، لوازم التحریر، روپوش، شهریه زبان انگلیسی و ...)، تاریخ پرداخت، شماره فیش بانكی، شماره حساب و نام بانك.</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></b></p><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL">صدور رسید دریافت شهریه با قید نام و آرم آموزشگاه در بالای رسید مبالغ پرداخت شده و باقیمانده در آن.</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></b></p><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL">امكان تهیه لیست دانش آموزان به تفكیك سطح (مهد، پیش دبستانی و دبستان).</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></b></p><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore">5)<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL">امكان تهیه گزارشی از پرداختیهای دانش آموزان بر اساس تاریخ واریز.</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></b></p><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore">6)<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL">امكان جستجوی دانش آموزان بر اساس نام و نام خانوادگی یا شماره شناسنامه یا كد ملی</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">7)&nbsp; امکان ثبت فایل یا اسکن مدارک هر دانش آموز در لیست مدارک با قابلیت مشاهده آنها</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt" align="center"><i><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">قیمت : 1.200.000&nbsp; تومان&nbsp; <br></span></font></font></b></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;09166460958 <img src="http://s9.picofile.com/file/8360202300/watsup.png" alt="" width="32" vspace="0" hspace="0" height="32" border="0" align="bottom"><i><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></span></i></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; pooyapardazan1@ <img src="http://s9.picofile.com/file/8360202692/telegram.png" alt="" width="27" vspace="0" hspace="0" height="27" border="0" align="bottom"> <i><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></span></i></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; mansoorp82@gmail.com <img src="http://s8.picofile.com/file/8360203126/Gmail_icon.png" alt="" width="28" vspace="0" hspace="0" height="28" border="0" align="bottom"></font></b> </p><br><font size="5"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;" lang="FA"><br></span></b></font><u><b><font size="3"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;" lang="FA"><u><b><font size="3"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></font></b></u><font size="4" face="Mihan-IransansLight"> <a href="http://s6.picofile.com/file/8239181042/Mahd9_trial.rar.html" target="_blank" title="">دانلود نسخه آزمایشی 9</a></font><br></span></font></b></u><u><b><font size="3"><br></font></b></u><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(0, 153, 0);"><font size="4"><b><span style="font-family:&quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">امكانات <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#FFFF33">نسخه 10,5 </font></span>:</span></b></font></p><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> </span></span></font></b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"></span></span></font></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial" lang="FA">دارای همه امکانات نسخه 10 بعلاوه: امکان ارسال پیامک به شماره تلفن دانش آموز و والدین از طریق اینترنت یا سیم کارت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"></span></b></font></b></p><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">2-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial" lang="FA">ثبت هزینه‌های که بصورت ماهانه از دانش آموز دریافت می‌شوند مثل هزینه ایاب و ذهاب یا کتاب یا بیمه</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">3-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial" lang="FA">چاپ گزارش هزینه‌های ماهانه دانش آموز</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">4-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial" lang="FA">چاپ گواهی اشتغال به تحصیل</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify: kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">5-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial" lang="FA">امکان ویرایش لیست سطوح بعنوان مثال کاربر می‌تواند سطح‌های مهد کودک یا پیش دبستان یا دبستان یا راهنمایی و ... <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>را تعریف نماید.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"></span></b></p> </font></b><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><i><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">قیمت : 1.200.000&nbsp; تومان&nbsp; </span></font></font></b></i></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;09166460958 <img src="http://s9.picofile.com/file/8360202300/watsup.png" alt="" width="32" vspace="0" hspace="0" height="32" border="0" align="bottom"><i><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></span></i></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; pooyapardazan1@ <img src="http://s9.picofile.com/file/8360202692/telegram.png" alt="" width="27" vspace="0" hspace="0" height="27" border="0" align="bottom"> <i><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></span></i></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; mansoorp82@gmail.com <img src="http://s8.picofile.com/file/8360203126/Gmail_icon.png" alt="" width="28" vspace="0" hspace="0" height="28" border="0" align="bottom"></font></b> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt" align="center"><i><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"></span></font></font></b></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt" align="center"><br><u><b><font size="3"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;" lang="FA"><u><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="http://s9.picofile.com/file/8297485942/Shahrie_10_5_trial.zip.html" target="_blank" title=""><u><b><font size="3"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;" lang="FA"></span></font></b></u><b><font size="3"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;" lang="FA"></span></font></b><b><font size="3"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;" lang="FA"><b><font size="3">دانلود نسخه آزمایشی</font></b></span></font></b></a></font></b></u></span></font></b></u><b><font size="3"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;" lang="FA"></span></font></b><u><b><font size="3"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;" lang="FA"><u><b><font size="3"><br></font></b></u></span></font></b></u></p><u><b><font size="3"><br></font></b></u><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="5">امکانات جدید <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#FFFF33">نسخه 11</font></span>:<br><font size="4" color="#000000">1- علاوه بر امکانات نسخه 10 دارای امکان ثبت فعالیتهای کلاسی دانش آموز ضمن ثبت امتیاز برای فعالیت</font><font size="4" color="#000000"> با قابلیت چاپ گزارش فعالیتهای هر دانش آموز</font><font size="4" color="#000000">. بعنوان مثال: عنوان فعالیت: انجام به موقع تکالیف، امتیاز:5+&nbsp; یا تأخیر در حضور در کلاس، امتیاز: 1-<br></font><font size="4" color="#000000">2- ثبت لیست حضور و </font><font size="4" color="#000000">غیاب دانش آموز با امکان چاپ آن<br>3- چاپ نامه احضار ولی دانش آموز <br>4- امکان ثبت مشخصات والدین دانش آموز از جمله: نام، تلفن محل کار، آدرس محل کار، میزان تحصیلات و ...<br>5- امکان ثبت مهارتهای دانش آموز<br>6- امکان ثبت سابقه بیماریهای خاص دانش آموز<br>7- چاپ گزارش رتبه‌بندی دانش آموزان بر اساس امتیاز کسب شده<br>8- چاپ لیست غائبین در تاریخ مورد نظر<br>9- ثبت هزینه‌های طول سال در بخش هزینه‌ها <br>10- چاپ گزارش هزینه‌ها از تاریخ دلخواه تا تاریخ دلخواه<br>11- امکان ارسال پیامک با شماره سامانه اختصاصی به شماره دانش آموز یا والدین <font color="#FFFF33"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">(جدید)</span></font><br></font></font><div><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="5"><font size="4" color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></font></div><div><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="5"><font size="4" color="#000000"><i><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></span></font></font></b></i></font></font></div><div><i><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">قیمت : 1.200.000&nbsp; تومان&nbsp; </span></font></font></b></i><i><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"></span></font></font></b></i></div><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="5"><font size="4" color="#000000"><i><strike><br></strike></i></font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;09166460958 <img src="http://s9.picofile.com/file/8360202300/watsup.png" alt="" width="32" vspace="0" hspace="0" height="32" border="0" align="bottom"><i><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></span></i></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; pooyapardazan1@ <img src="http://s9.picofile.com/file/8360202692/telegram.png" alt="" width="27" vspace="0" hspace="0" height="27" border="0" align="bottom"> <i><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></span></i></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; mansoorp82@gmail.com <img src="http://s8.picofile.com/file/8360203126/Gmail_icon.png" alt="" width="28" vspace="0" hspace="0" height="28" border="0" align="bottom"></font></b> </p><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="5"><font size="4" color="#000000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"></span></font></font></b></font></font><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="5"><font size="4" color="#000000"><u><b><font size="3"><a href="http://s3.picofile.com/file/8195542950/mahd_10.zip.html" target="_blank" title=""><u><b><font size="3"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;" lang="FA"><u><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></font></b></u></span></font></b></u></a></font></b></u><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s3.picofile.com/file/8195542950/mahd_10.zip.html" target="_blank" title=""><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b> </b></span></b></a><b><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8219021526/Mahd_11_trial.zip.html" target="_blank" title="">دانلود نسخه آزمایشی 11 (جدید)</a></b></b></b></font></font><br><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://pooya-pardazan.ir/extrapage/kharid" target="_blank" title="">نحوه سفارش نرم افزار</a></font></div><font size="5"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;" lang="FA"></span></b></font> text/html 2019-09-16T16:57:06+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی http://pooya-pardazan.ir/post/70 <div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"> <font color="#993399"><b><font size="4">امکانات نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی:</font></b></font></font></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL">امكان ثبت مشخصات کار آموز از جمله: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، كد ملی، نام پدر، تاریخ تولد، سطح آموزش، نام رشته ورزشی،<span style="mso-spacerun:yes"> </span>عكس، تلفن، همراه و آدرس و ...</span></font></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </span></span></span></font></font>امكان ثبت مبالغ پرداختی کار آموز با ثبت عناوین: مبلغ، موضوع، تاریخ پرداخت، شماره فیش بانكی، شماره حساب و نام بانك.</span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </span></span></span></font></font>امکان تعریف لیست خدماتی که در باشگاه ورزشی ارائه داده میشود با قید قیمت و انتخاب از آن در زمان ثبت نام برای کار آموزان.</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </span></span></span></font></font>امکان تعریف لیست رشته های ورزشی</font><font size="3"><br><span dir="RTL"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </span></span></span></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"></span></span></span><span dir="RTL">صدور رسید دریافت شهریه با قید نام و آرم آموزشگاه در بالای رسید مبالغ پرداخت شده و باقیمانده در آن.</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </span></span></span></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"></span></span></span><span dir="RTL">امكان تهیه و چاپ لیست کار آموزان به تفكیك رشته ورزشی.</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </span></span></span></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"></span></span></span><span dir="RTL">امكان تهیه و چاپ گزارشی از پرداختیها بر اساس تاریخ و رشته ورزشی.</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </span></span></span></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"></span></span></span><span dir="RTL">امكان جستجوی کار آموزان بر اساس نام و نام خانوادگی یا شماره شناسنامه یا كد ملی یا تاریخ تولد</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Traffic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></span></span></span></font></font> امکان ثبت فایل یا اسکن مدارک هر کار آموز در لیست مدارک با قابلیت مشاهده آنها</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </span></span></span></font></font>امکان ثبت هزینه های جانبی باشگاه از جمله کرایه ها، مخارج، حقوق پرداختی و ...</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </span></span></span></font></font>امکان چاپ گزارش هزینه ها بر اساس تاریخ</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font-style: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </span></span></span></font></font>و...<br></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><br></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font size="5" color="#FF6600">قیمت:&nbsp; <font color="#009900">150,000</font>&nbsp; تومان</font><br></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><a href="http://pooya-pardazan.ir/extrapage/kharid" target="_blank" title="">نحوه سفارش نرم افزار فوق</a><br></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">09166460958 <img src="http://s9.picofile.com/file/8360202300/watsup.png" alt="" width="32" vspace="0" hspace="0" height="32" border="0" align="bottom"><i><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></span></i></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; pooyapardazan1@ <img src="http://s9.picofile.com/file/8360202692/telegram.png" alt="" width="27" vspace="0" hspace="0" height="27" border="0" align="bottom"> <i><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></span></i></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="left"><b><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; mansoorp82@gmail.com <img src="http://s8.picofile.com/file/8360203126/Gmail_icon.png" alt="" width="28" vspace="0" hspace="0" height="28" border="0" align="bottom"></font></b> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" align="center"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"></font></font></p></div> text/html 2019-09-08T00:36:36+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم‌افزار محاسبه اقساط و چاپ دفترچه اقساط http://pooya-pardazan.ir/post/13 <p><font size="3"><strong>با سلام خدمت دوستان؛</strong></font></p> <p><font size="3"><strong>این نرم‌افزار جهت محاسبه اقساط در فروشگاههایی كه فروش اقساطی دارند قابل استفاده است:</strong></font></p> <p><font size="3"><strong>- محاسبه قسط بر اساس مبلغ یا تعداد اقساط</strong></font></p> <p><font size="3"><strong>- چاپ </strong></font></p> <p><font size="3"><strong>-&nbsp; نام و نام خانوادگی مشتری</strong></font></p> <p><font size="3"><strong>- نام فروشگاه</strong></font></p> <p><font size="3"><strong>- عنوان برگه</strong></font></p> <p><font size="3"><strong>- تاریخ اقساط</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong><img src="http://s8.picofile.com/file/8270650442/Help.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><font size="5">قیمت: <font color="#006600">10000</font> تومان</font><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><a title="" href="http://www.4shared.com/file/mWiYzX6r/Aghsat_pooyapardazan_.html" target="_blank"> </a><p><a title="" href="http://www.4shared.com/file/mWiYzX6r/Aghsat_pooyapardazan_.html" target="_blank"><font size="3"><strong></strong></font></a><font size="5" color="#FF0000"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8192506218/Aghsat.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></a></strong></font><b><font size="5"><a href="http://s9.picofile.com/file/8270649376/Aghsat.zip.html" target="_blank" title=""> دانلود نرم‌افزار محاسبه اقساط- 10000 تومان</a></font></b></p><p><font size="5" color="#FF0000"><strong><font color="#FF0000"><font size="5" color="#FF0000"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8192506218/Aghsat.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8270650442/Help.jpg" target="_blank" title=""><font size="5" color="#FF0000"><strong></strong></font></a> <a href="http://s8.picofile.com/file/8270650442/Help.jpg" target="_blank" title="">دانلود راهنما و تصاویر محاسبه اقساط</a></strong></font></font></strong></font></p><p><br><font size="5" color="#FF0000"><strong></strong></font></p><p><strong><font color="#FF0000"><font size="5"><font size="5" color="#FF0000"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8192506218/Aghsat.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></a> </strong></font><a href="http://s6.picofile.com/file/8215456792/Factor_Free.zip.html" target="_blank" title="">دانلود نرم افزار حسابداری رایگان</a></font></font></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#330033"><strong><font size="5"><a href="http://pooya-pardazan.ir/extrapage/kharid" target="_blank" title="">نحوه سفارش نرم افزار</a></font></strong></font></p><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>مبلغ <font color="#33CC00">10,000 تومان</font> را به شماره کارت زیر واریز کنید:</b></font></p><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font color="#FF9900">6104337675596744</font> بنام منصور پیامنی</b></font></p><p align="justify"><strong><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399">سپس برنامه را از <a href="http://s9.picofile.com/file/8270649376/Aghsat.zip.html" target="_blank" title="">لینک فوق</a> دانلود کرده و پس از آنکه از حالت فشرده خارج نمودید، اجرا کنید و کد سیستم ظاهر شده و تصویر واریزی رو به واتساپ <font color="#CC0000">09166460958 </font>ارسال فرمایید تا کد فعالسازی برای شما ارسال شود. سپاس.</font><font color="#FF0000"><font size="5"><br></font></font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#FF0000"><font size="5"></font></font></strong><font size="5" color="#FF0000"><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8192506218/Aghsat.zip.html" target="_blank" title=""><br></a></strong></font></p> text/html 2019-09-03T14:09:58+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار رایگان هنرجو http://pooya-pardazan.ir/post/69 <div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" color="#9999FF">کاربران نرم افزار هنرجو چه کسانی هستند؟</font><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این نرم افزار مناسب تمام آموزشگاهها مثل خیاطی، هنری، ورزشی، زبان، کامپیوتر، مهد کودک، پیش دبستانی، ژیمناستیک، قرآن و ... میباشد و میتوان به راحتی حساب هر هنرجو را جستجو و چاپ کرده و یا جهت پیگیری اقساط معوق از آن استفاده نمود. <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div> <div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" color="#33CC00">امکانات نرم افزار «هنرجو»</font></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; ثبت مشخصات هنرجو<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; ثبت خدماتی که آموزشگاه به هنرجو ارائه داده است<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp;&nbsp; ثبت مبالغی که هنرجو در طول دوره پرداخت کرده است<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; ثبت هزینه های آموزشگاه مثل: قبض برق، اجاره محل، خرید لوازم التحریر و ...<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; امکان جستجوی هنرجو بر اساس: نام، کد ملی، کد هنرجو یا شماره تلفن<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; چاپ خلاصه حساب هنرجو <br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; چاپ لیست دریافتیهای آموزشگاه از کل هنرجویان در تاریخهای دلخواه<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; چاپ لیست بدهکاران به همراه تلفن جهت پیگیری<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; چاپ لیست خدماتی که آموزشگاه به کل هنرجویان ارائه داده است در تاریخهای دلخواه<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; چاپ گزارش هزینه های آموزشگاه در تاریخهای دلخواه<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; دارای دو رمز: رمز ورود به برنامه و رمز گزارشهای مالی<br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; امکان ویرایش و اصلاح یا حذف تمام اطلاعات ثبت شده<br></font><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font>&nbsp; دارای پشتیبانگیری خودکار از اطلاعات برنامه و ذخیره در حافظه فلش</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" color="#33CC00">نحوه سفارش برنامه</font><br></font><ul><li><font size="3" face="Mihan-IransansBold">ابتدا ما بصورت <font color="#33CC00">رایگان </font>برنامه فوق را از طریق اینترنت به کمک برنامه <a href="http://pooya-pardazan.ir/extrapage/anydesk" target="_blank" title="">Anydesk </a>برای شما نصب میکنیم.</font></li><li><font size="3" face="Mihan-IransansBold">شما یک هفته با برنامه کار کرده و امکانات آن را مشاهده میکنید.</font></li><li><font size="3" face="Mihan-IransansBold">بعد از یک هفته اگر تمایل به خرید داشتید مبلغ 45،000 تومان به شماره کارت زیر واریز فرمایید: <span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">6744&nbsp; 7559&nbsp; 3376&nbsp; 6104&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بنام منصور پیامنی&nbsp;&nbsp; نزد بانک ملت</span></font></li><li><font size="3" face="Mihan-IransansBold">بعد از واریز مبلغ فوق،&nbsp; با تلفن <span style="background-color: rgb(255, 153, 255);">09166460958&nbsp;</span>&nbsp; تماس بگیرید و یا در واتساپ یا تلگرام به همین شماره پیام دهید.</font></li></ul><div><br></div><div><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="http://s9.picofile.com/file/8366618642/honarjoo.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود فایل راهنما و تصاویر برنامه فوق</a><br></font></font></div><div><br></div><div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold">قیمت:&nbsp; رایگان</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"></font></font><br></div></div></div> text/html 2019-07-02T03:28:52+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار انجمن صنفی کشاورزان http://pooya-pardazan.ir/post/68 <div> <font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC">امکانات نرم افزار:</font></div><div><ul><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">تعریف کاربرهای مختلف با تنظیم دسترسی هر کاربر به بخشهای مختلف برنامه توسط کاربر ارشد</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">ثبت اطلاعات کشاورز (مشخصات فردی کامل کشاورز و اطلاعات زمین یا باغ یا دام یا ...)<br></font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">ثبت اطلاعات شاغلین و کارگران (اطلاعات فردی کامل شاغلین)<br></font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">ذخیره هر نوع کپی، نامه، سند و فایل مربوط به مدارک کشاورز و زمین و کارگران</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">ثبت دریافتیها از کشاورزان (تاریخ/مبلغ/موضوع/توضیحات)</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">ثبت لیست خدمات ارائه شده توسط کاربران به کشاورزان</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">جستجو بر اساس: نام و نام خانوادگی، شماره پروانه، کد ملی و کد عضویت</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">چاپ پروانه فعالیت<br></font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">چاپ کارت عضویت</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">چاپ نامه ها و استعلامات مربوط به تامین اجتماعی، جهاد کشاورزی و ...</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">امکان تایپ نامه و ذخیره متن برای موارد تکراری</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">امکان خروجی گرفتن از لیست اعضا با فرمت اکسل</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">امکان ارسال پیامک به کل اعضا از دو روش:1) سیمکارت&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) اینترنت</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">ثبت اطلاعات کارکنان، کارکرد، لیست حضور غیاب و چاپ فیش حقوقی</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">هدیه: نرم افزار دبیرخانه جهت ثبت نامه های اداری</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">ثبت هزینه های جانبی انجمن با امکان گزارشگیری</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">گزارش کارفرمایان همراه با شاغلین</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">گزارش کل اعضا</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900">و ....</font></li></ul><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#33CC00">قیمت: 1,580,000 تومان</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#33CC00"><img src="http://s8.picofile.com/file/8365393592/anjoman.jpg" alt="" width="498" vspace="0" hspace="0" height="279" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#33CC00"></font><br></div></div> text/html 2019-05-26T16:32:31+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی شهادت مولای متقیان امام علی (ع) بر تقوا پیشگان تسلیت باد http://pooya-pardazan.ir/post/66 <div align="center"><img src="https://tehran.haj.ir/Portals/0/Users/027/27/27/%d8%b4%d8%a8%20%d9%82%d8%af%d8%b1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-05-17T03:23:00+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی آموزش ریاضی برای کودکان با حضور باب اسفنجی فقط 2000 تومان http://pooya-pardazan.ir/post/65 <div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="https://cafebazaar.ir/app/ir.pooyapardazan.BazivariazibaBOBESFANJI/" target="_blank" title="">دانلود از بازار: قیمت 2000 تومان</a><br></font></div><div align="center"><img src="https://s.cafebazaar.ir/1/upload/screenshot/ir.pooyapardazan.BazivariazibaBOBESFANJI0.jpg" alt="" width="468" vspace="0" hspace="0" height="297" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://s.cafebazaar.ir/1/upload/screenshot/ir.pooyapardazan.BazivariazibaBOBESFANJI1.jpg" alt="" width="465" vspace="0" hspace="0" height="284" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="https://cafebazaar.ir/app/ir.pooyapardazan.BazivariazibaBOBESFANJI/" target="_blank" title="">دانلود از بازار : قیمت 2000 تومان<br></a></font></div> text/html 2019-05-09T03:56:24+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی بسته جدید فروش کلی محصولات نرم افزاری http://pooya-pardazan.ir/post/64 <img src="http://s8.picofile.com/file/8359895868/Baste_koli0001_copy.jpg" alt="" width="675" vspace="0" hspace="0" height="951" border="0" align="bottom"> text/html 2019-03-24T15:45:28+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار حسابداری مدارس ، آموزشگاهها ، مؤسسات و ... http://pooya-pardazan.ir/post/60 <font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#3333FF"><b><font size="5">نرم افزار حسابداری پویا پرداز</font></b></font><br>یکی از محصولات شرکت نرم افزاری پویاپردازان شوش، نرم افزار حسابداری پویا پرداز میباشد که جهت ثبت اسناد حسابداری مدارس، آموزشگاهها، ادارات و تمام ارگانهایی که نیاز به ارائه دفتر کل و دفتر روزنامه و همچنین تراز مالی در پایان دوره مالی دارند، طراحی شده است. <br>امکانات و ویژگیهای نرم افزار حسابداری پویا پرداز:<br><div style="text-align: center;"><br></div></font><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8344476584/pooyapardaz_2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br><font size="5" color="#CC0000">1) امکان ثبت آسان اسناد حسابداری و چاپ آنها با لوگو و آرم دلخواه:</font><br>در صفحه اصلی برنامه، با زدن کلید [ثبت سند حسابداری] پنجره مربوطه باز شده و با وارد کردن عنوان سند در بالای پنجره و زدن کلید [Enter] علامت مکان نما به اولین خانه جدول پایین منتقل میشود. با دوبار زدن [Enter] لیست کدهای حسابداری باز شده و میتوانید با جستجوی کد حساب مورد نظر و زدن کلید [Down] (فلش پایین)&nbsp; از لیست کدها آنرا انتخاب کنید و کلید [Enter] را زده وارد پنجره قبلی (ثبت سند حسابداری) شوید. علامت مکان نما با هر [Enter] به خانه‌های بعدی جدول منتقل شده و شما میتوانید با وارد کردن [شرح]،[بدهکار] و [بستانکار] اطلاعات لازم را ثبت کنید. سطرهای بعد را به همین ترتیب کامل کرده و در نهایت جهت ثبت و چاپ سند کلید [ثبت و چاپ] در بالای پنجره&nbsp; را کلیک کنید. جهت نشان دادن لوگو یا آرم در بالای برگه‌ها در پنجره [تنظیمات] در قسمت لوگو فایل مربوطه با پسوند [BMP] را تنظیم کنید.<br><br><font size="5" color="#CC0000">2) چاپ دفتر روزنامه:</font><br>با زدن کلید [لیست اسناد حسابداری] ضمن مشاهده تمام حسابهای ثبت شده، میتوان همه اسناد&nbsp; را به ترتیب شماره سنددر قالب دفتر روزنامه چاپ نمود. <br><br><font size="5" color="#CC0000">3) جستجوی اسناد:</font><br>با زدن کلید [جستجو] سه امکان برای جستجو برای شما فراهم میشود:<br>- جستجو بر اساس عنوان سند<br>- جستجو بر اساس شماره سند<br>- جستجو بر اساس مبلغ <br><br><font size="5" color="#CC0000">4) تعریف سرفصلها و حسابها و کدهای مربوطه:</font><br>در دو بخش [لیست سرفصلها] و [لیست حسابها] میتوانید سرفصلها و زیر مجموعه‌های آنها را وارد کرده و در جداولی جداگانه مشاهده نمود. <br><br><font size="5" color="#CC0000">5) چاپ دفتر کل:</font><br>با زدن کلید [لیست حسابها] و کلیک کردن کلید [دفتر کل] در بالای صفحه، میتوان تمام تراکنشهای ملی مربوط به حساب انتخاب شده را مشاهده و چاپ نمود. (تصویر بالا)<br><br><font size="5" color="#CC0000">6) تراز مالی:</font><br>با زدن گزینه [تراز مالی] در منوی [گزارشات] دربالای صفحه اصلی، امکان مشاهده پیش نمایش و چاپ فراهم میشود.<br><br><font size="5" color="#CC0000">7) چاپ مجدد سند حسابداری:</font><br>چنانچه در زمان ثبت سند فراموش کردید آنرا چاپ کنید و یا جهت چاپ مجدد اسناد، از سه طریق میتوانید سند مربوطه را مجددا چاپ کنید:<br>• با زدن کلید [چاپ آخرین سند] در صفحه اصلی<br>• با انتخاب گزینه [چاپ آخرین سند] در منوی گزارشات<br>• با زدن کلید [مشاهده سند] در بالای پنجره لیست اسناد حسابداری<br><br><font size="5" color="#CC0000">8) پشتیبانگیری خودکار در مسیر پیش فرض:</font><br>در پنجره [تنظیمات] در قسمت [مسیر پوشه پشتیبان] با زدن کلید [جستجو] محل ذخیره پوشه پشتیبان برنامه را تعیین کنید تا برنامه بصورت خودکار در زمان خروج، یک کپی از اطلاعات برنامه را در آن مسیر ذخیره کند.<br><br><font size="5" color="#CC0000">9) بستن سال مالی و ایجاد سال مالی جدید:</font><br>در منوی [امکانات] با زدن گزینه [ایجاد سال مالی جدید] میتوانید تمام حسابها را بسته و مانده‌ها را به سال مالی جدید منتقل کنید.<br><br><font color="#CC0000"><font size="5">10) ویرایش آخرین سند:</font></font><br>در صورت نیاز به ویرایش فقط آخرین سند ثبت شده قابل ویرایش بوده و پس از ثبت سند بعدی، امکان ویرایش وجود ندارد. بدین منظور برای ویرایش و چاپ مجدد سند در لیست اسناد حسابداری کلید [ویرایش آخرین سند] را انتخاب کنید.<br></font><div><font size="4" face="Mihan-Koodak">و امکانات گوناگون دیگر...<br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> تصاویری از محیط برنامه و توضیحات<br></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> نسخه آزمایشی در حال آماده سازی است</font></font></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#009900"><font size="5">قیمت : 2.000.000 تومان</font></font><font color="#009900"><br><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://pooya-pardazan.ir/extrapage/kharid" target="_blank" title="">نحوه سفارش نرم افزار</a></font></font></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font> text/html 2019-02-06T10:38:37+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار حسابداری فروشگاهی پویا نسخه نقره ای ( ویژه کالاهای دارای شماره سریال ) http://pooya-pardazan.ir/post/62 <div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> از آنجایی که کالاهای دارای شماره سریال مثل گوشی تلفن همراه و یا دستگاه کارتخوان، بصورت تکی خریداری و بفروش میرسد، این نرم افزار جهت سهولت کار اصناف مربوطه طراحی گردید. <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s9.picofile.com/file/8351453226/ax.jpg" alt="" width="525" vspace="0" hspace="0" height="283" border="0" align="absmiddle"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#CC33CC"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">امکانات نرم افزار حسابداری پویا نسخه نقره ای</font></span></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> لیست مشتریان با امکان ویرایش و حذف</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> امکان چاپ فاکتور به همراه درج شرایط ضمانت کالا در پایین فاکتور جهت اخذ امضاء و مهر طرفین<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> پشتیبانی از دستگاه بارکدخوان جهت ثبت شماره سریال کالاها در زمان ثبت فاکتورهای خرید و فروش<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> سرعت عمل در ثبت فاکتور خرید</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> گزارش سود و زیان بر اساس شماره فاکتور<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">امکان ثبت هزینه های جانبی واحد صنفی<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">گزارش ورود و خروج یک کالای خاص</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> نمایش پیغام هشدار عدم موجودی کالا<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">و ...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#6600CC">قیمت : 300,000&nbsp; تومان</font><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://pooyapardazan.mihanblog.com/extrapage/kharid" target="_blank" title="">نحوه سفارش نرم افزار</a></font></div> text/html 2019-01-19T03:49:57+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار مغایرت گیری (ورودی دو فایل اکسل) http://pooya-pardazan.ir/post/61 <div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> با سلام</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#CC0000">یکی دیگر از محصولات شرکت، یک نرم افزار کم حجم اما بسیار کاربردی است بنام مغایرت گیری. کسانیکه کار حسابداری یا حسابرسی انجام میدهندالزاما جهت بدست آوردن اختلاف حسابها نیاز به مغایرت گیری (پیدا کردن مغایرتها و اختلافها بین دو یا چند حساب) هستند. این نرم افزار دستیار سریع و قابل اطمینانی برای این دوستان خواهد بود.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><font size="5">نحوه عملکرد نرم افزار:</font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">کاربر دو فایل اکسل ورودی به ترتیب با فیلدهای زیر به برنامه معرفی میکند:<br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600CC">1- ردیف</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600CC">2- شماره پرسنلی</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600CC">3- نام و نام خانوادگی</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600CC">4- مبلغ کل حساب</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600CC">5- مبلغ قسط</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600CC">6- مانده حساب</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">برنامه مغایرت گیری دو فایل را با هم مقایسه کرده و تمام مواردی که در فایل اول وجود دارند اما در فایل دوم وجود ندارند را لیست میکند.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img src="http://s9.picofile.com/file/8349387518/Untitled_1_copy.jpg" alt="" width="653" vspace="0" hspace="0" height="343" border="0" align="bottom"></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">لازم به ذکر است که در صورتی که نیاز شما به شکل دیگری است و ورودی و خروجی مورد نظر شما طراحی دیگری دارد، ما بر اساس نیاز شما برنامه فوق را تغییر خواهیم داد.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5" color="#993399">این برنامه برای چه کسانی مناسب است؟</font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">تمام فروشندگانی که با ادارات خصوصا آموزش و پرورش در ارتباطند بویژه فروشگاههای فرهنگیان سراسر کشور<br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> <a href="http://s8.picofile.com/file/8349388818/help.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود راهنما</a></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">قیمت 50,000 تومان</font><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://pooya-pardazan.ir/extrapage/kharid" target="_blank" title="">نحوه سفارش نرم افزار</a></font></div> text/html 2017-07-23T09:50:54+01:00 pooya-pardazan.ir منصور پیامنی نرم افزار ثبت بیمه نامه http://pooya-pardazan.ir/post/59 <font size="4" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#6600CC"><font color="#006600">این نرم افزار با امکان ثبت بیمه نامه های چند شرکت مختلف، چاپ دفترچه قسط، حقوق و دستمزد کارکنان و امکانات فراوان دیگر، دستیار سریع و قابل اعتمادی برای تمامی دفاتر بیمه بوده، باعث بالارفتن سرعت عمل و دقت در ثبت بیمه نامه ها خواهد شد. <br><br></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000000"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">امکانات نرم افزار ثبت بیمه نامه:</font></font></span></font><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">- امکان تعریف کاربر ارشد و چندین کاربر عادی</span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">- جستجو بر اساس: نام و نام خانوادگی، شماره بیمه نامه، کد ملی و شماره تلفن همراه</span><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">- ثبت مشخصات بیمه شده</span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">- ثبت مشخصات بیمه نامه از جمله: شماره، نوع بیمه، نام شرکت بیمه، تاریخ اولین قسط و ...</span><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">- ثبت مشخصات معرف</span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">- چاپ دفترچه اقساط با لوگوی تعریف شده</span><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">- محاسبه اقساط با وارد کردن مبلغ کل، پیش پرداخت و روند کردن مبالغ قابل پرداخت</span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">- امکان ارسال پیامک اینترنتی به شماره بیمه شده یا معرف</span><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">- ثبت لیست کارکنان و حقوق و دستمزد به همراه چاپ فیش حقوقی</span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">- ثبت لیست بازاریابها و درصدهای مربوطه</span><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">- ثبت هزینه‌های دفتر</span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">- گزارش بیمه نامه ها بر اساس تاریخ سررسید قسط</span><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">- گزارش بیمه نامه های ثبت شده توسط کاربر مورد نظر</span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">- گزارش حقوق پرداختی ماهانه کارکنان</span><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">- گزارش هزینه‌ها بر اساس تاریخ</span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">- و ...<br><br></span></b></font><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">--------[&nbsp;&nbsp; <font color="#009900">قیمت: &nbsp; <font color="#000000">400،000</font>&nbsp;&nbsp; تومان</font>&nbsp;&nbsp; ]--------<br><br></span></b></font><div align="right"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8299168200/Bime_trial.zip.html" target="_blank" title=""><u><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></font></b></u> دانلود نسخه آزمایشی</a></b></font><br><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"></span></b></font></div><br><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="5"><a href="http://pooya-pardazan.ir/extrapage/kharid" target="_blank" title="">نحوه سفارش نرم افزار</a></font></span></div><br></div>